Escort Teknoloji’de tahsisli sermaye artırımı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin ve 20 Mayıs 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin verdiği yetkiye istinaden 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde her biri 1 TL nominal değerde 49.992.100 TL olan çıkarılmış sermayemizin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 1.144.500 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplananacak nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerli payların tamamının imtiyazsız B grubu hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte olmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,
sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak’a tahsis edilmesine,
tahsisli sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, sermaye artırımı nedeniyle tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satışlar Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya da piyasasında gerçekleştirilmesine, bu amaçla ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen süre içerisinde satılması hususunda belirlenecek yetkili bir kuruluşla aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yürütülmesi hususunda şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı